เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 เม.ย. 65 sar 2 2564 กานต์มณี บุญมี
2 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
3 3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2564 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
4 2 เม.ย. 65 เบอร์โทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ล่าสุด 1 2565 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
5 2 เม.ย. 65 SAR ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
6 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 วิมล พัฒนเพ็ญ
7 25 มี.ค. 65 นำเสนอ SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
8 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
9 4 พ.ย 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
10 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
11 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอรุณี มะทิตะโน ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 อรุณี มะทิตะโน
12 14 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
13 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
14 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
15 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
16 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
17 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
18 10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
19 10 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
20 10 ก.ย. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ภาคเรียนที่ 1/2564 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
21 8 ก.ย. 64 ผลการพัฒนาตนเอง 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
22 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
23 30 มี.ค. 64 SAR ภาคเรียนที่ 2 /63 ครูอรุณี มะทิตะโน 2 2563 อรุณี มะทิตะโน
24 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
25 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
26 23 มี.ค. 64 นำเสนอนางอรุณี มะทิตะโน 2 2563 อรุณี มะทิตะโน
27 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
28 23 มี.ค. 64 SARครูพยอม 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
29 23 มี.ค. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
30 22 มี.ค. 64 SAR 2/2563 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
31 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางอุทัยรัตน์ นามพลแสน 2 2563
32 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
33 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
34 22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
35 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
36 22 มี.ค. 64 นางจรุพรรณ ขุนหาร 2 2563 จรุพรรณ ขุนหาร
37 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
38 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
39 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางสาวพยอม ภูหัวไร่ 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
40 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา