เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
2 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนา Soft Skills ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
3 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
4 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
5 22 มิ.ย. 65 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตร ARIT Talk 5 : การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
6 15 พ.ค. 65 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
7 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
8 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
9 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
10 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
11 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
12 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
13 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
14 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
15 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
16 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
17 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
18 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
19 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
20 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
21 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
22 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
23 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
24 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
25 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
26 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
27 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
28 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ ฯ 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
29 24 มี.ค. 65 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
30 24 มี.ค. 65 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
31 24 มี.ค. 65 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
32 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
33 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
34 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
35 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
36 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
37 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
38 26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
39 26 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
40 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
41 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
42 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
43 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
44 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
45 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
46 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
47 22 มี.ค. 64 2563-2 SAR นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
48 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
49 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
50 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
51 22 มี.ค. 64 บอร์ดนำเสนอผลงานรองไผ่ล้อม บุษมงคล 2-2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
52 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
53 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
54 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
55 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
56 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
57 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
58 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
59 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม