เกียรติบัตร /รางวัล

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 27 พ.ค. 66 ใบรับรอง หลักสูตรสร้างผู้เรียนฐานสมรรถนะอย่างมีความสุข อื่นๆ องค์การค้าของ สกสค. 2566 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
2 20 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "รู้เท่าทันวิธีการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคม หรือ Social Engineer" อื่นๆ องค์การค้าของ สกสค. 2566 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
3 13 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อครู Bussiness Model Canvas for Teacher" อื่นๆ องค์การค้าของ สกสค. 2566 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
4 6 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การค้นหาตัวตนและสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีความสุข" อื่นๆ องค์การค้าของ สกสค. 2566 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
5 29 เม.ย. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ChatGPT กับการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา" อื่นๆ องค์การค้าของ สกสค. 2566 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
6 22 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอ Tracker ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
7 22 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "นวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
8 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การศึกษาฐานสมรรถนะ" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
9 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
10 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ถอดบทเรียน 1 ปี วPA ทำอย่างไรดีในปีที่ 2 เพื่อคงวิทยฐานะ, เลื่อนเงินเดือน, ขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
11 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
12 1 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "BRUSH UP English ตามกรอบ CEFR ด้วยบทเรียนดิจิทัลเพื่อพิชิต ENGLISH CEFR สำหรับ ว. PA" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
13 1 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
14 24 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
15 24 ก.ย. 65 หลักสูตรอบรม "สร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี AR VR Metaverse" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
16 22 ก.ย. 65 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง เขต/จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2564 2
17 17 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "สร้าง SAFE ZONE ปรับแนวคิด เพื่อส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียน" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
18 17 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การสร้างสื่อการสอน AR สื่อการสอน 360 องศา ในยุค Metaverse" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
19 10 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนา Soft Skills ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
20 10 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
21 10 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
22 3 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตาม ว.23/2564 และการเตรียมเอกสารในการประเมิน PA (ว9/2564)" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
23 3 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "Future Trend for Education" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
24 28 ส.ค. 65 วุฒิบัตร การอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการจัดการเรียนรู้ เขต/จังหวัด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
25 27 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "เทคนิคการนําเสนองานด้วยการ Pitching Presentation" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
26 27 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
27 20 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] ? อบรมออนไลน์หลักสูตร "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ด้วย Liveworksheets" ประเทศ องค์การค้า สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
28 20 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การใช้แพลตฟอร์ม dbook เพื่อจัดการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" ประเทศ องค์การค้า สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
29 14 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรการอบรม "กลยุทธ์ในการสร้างการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)" ประเทศ องค์การค้า สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
30 6 ส.ค. 65 ใบรับรอง หลักสูตรอบรม "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากห้องเรียน Online กลับสู่ On-site" ประเทศ องค์การค้า สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
31 6 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม " นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ?ครูมีความสุข นักเรียนสนุกได้ความรู้? " ประเทศ องค์การค้า สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
32 30 ก.ค. 65 ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานศึกษาที่ผู้สอนต้องรู้ ! ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
33 30 ก.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้ 3D/VR และสื่อดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม dbook เพื่อการสอน การจัดการเรียนรู้" ประเทศ องค์การค้าของ สกสค. 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
34 22 มิ.ย. 65 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตร ARIT Talk 5 : การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ อื่นๆ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
35 26 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ TEAM ธีรกุลภูมิปัญญา 2564 2 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
36 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (SAR) โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
37 24 มี.ค. 65 แบบบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / นวัตกรรม และเผยแพร่ (PLC-06) โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
38 18 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ ฯ โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
39 5 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประกวดทักษะทางภาษาไทย เขต/จังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 2 ศิริภร วาลมูลตรี
40 5 มี.ค. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ พว. 2564 2 แสงเดือน โยมไธสง
41 1 มี.ค. 65 รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564 เขต/จังหวัด สกสค. จ.มหาสารคาม 2564 2 ศิริภร วาลมูลตรี
42 23 ก.พ. 65 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2564 2 ชาริยา แสนขอมดำ
43 19 ก.พ. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
44 19 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 2 รัศมี เทียมแสง
45 15 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2564 2 รัศมี เทียมแสง
46 15 ก.พ. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) นานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 1
47 10 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 2 รัศมี เทียมแสง
48 1 ก.พ. 65 เกีรติบัตรโครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ประเทศ สำนักงานข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 2564 2
49 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
50 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
51 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
52 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
53 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
54 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
55 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
56 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
57 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
58 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
59 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
60 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
61 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
62 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564 2 นิศารัตน์ พวงเกตุ
63 24 ธ.ค. 64 ใบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
64 22 ธ.ค. 64 ใบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว ประเทศ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
65 10 ธ.ค. 64 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ 2564 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
66 9 ธ.ค. 64 โล่รางวัลรองผู้อำนยการสถานศึกษาดีเด่น ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2564 2
67 22 พ.ย 64 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเทศ สพฐ. 2564 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
68 30 ก.ย. 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 1 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
69 29 ก.ย. 64 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ SESMK-C11 เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
70 22 ก.ย. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาค สพฐ. 2564 2 ศิริภร วาลมูลตรี
71 19 ก.ย. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ SESMK-C10 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
72 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
73 12 ก.ย. 64 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA (SESMK-C09) เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
74 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 1 รัชนี เปาะศิริ
75 10 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ โรงเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2564 1 จาฬุพรรณ เค้าคำ
76 7 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Learning Platform Online หลักสูตรการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแบบมืออาชีพ เขต/จังหวัด สพป. นนทบุรี เขต 2 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
77 31 ส.ค. 64 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ "NP English Proficiency Test" โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
78 31 ส.ค. 64 ใบเกียรติบัตร การนิเทศภายใน "Nachuak Model" ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 2 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
79 26 ส.ค. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
80 21 ส.ค. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR-SESMK-C05 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
81 21 ส.ค. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR รหัสหลักสูตร SESMK-C05 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
82 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง (SESMK-C04) เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
83 15 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) เขต/จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 2564 1 พรชัย นามภูษา
84 14 ส.ค. 64 SAR ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี อื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2564 2 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
85 14 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 2564 1 พรชัย นามภูษา
86 14 ส.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
87 14 ส.ค. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง รหัสหลักสูตร SESMK-C02 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
88 8 ส.ค. 64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม SESMK-C03 เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
89 4 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564 1 พรชัย นามภูษา
90 31 ก.ค. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
91 31 ก.ค. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal รหัสหลักสูตร SESMK-C02 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
92 29 ก.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขต/จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 1 พรชัย นามภูษา
93 29 ก.ค. 64 เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม 2564 1 ศิริภร วาลมูลตรี
94 24 ก.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
95 24 ก.ค. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performmance Agreement: PA) รหัสหลักสูตร SESMK-C01 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
96 17 ก.ค. 64 โครงการอบรมออนไลน์ Good food for all กินดี อยู่ดี ครั้งที่ 2 ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทคะตะลิสต์ จำกัด 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
97 17 ก.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเทศ สพฐ. 2564 1 นัฐพล หาญสำโรง
98 17 ก.ค. 64 เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินอยู่-อยู่ดี ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
99 27 พ.ค. 64 ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher รหัส63026 จำนวน 20 ชั่วโมง อื่นๆ สพฐ. ร่วมกับ สสวท. 2563 2 ปราณี นิตยะ
100 25 พ.ค. 64 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference บูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทงไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 1 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
101 24 พ.ค. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
102 19 พ.ค. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ุมมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 1 ปัทมาภรณ์ บุดสี
103 26 เม.ย. 64 รางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขต/จังหวัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 1 ชาริยา แสนขอมดำ
104 7 เม.ย. 64 ครูดี ศรี น.พ. โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2563 2 พรชัย นามภูษา
105 21 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม เขต/จังหวัด กรมศาสนา 2564 1 พยอม ภูหัวไร่
106 16 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2563 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
107 11 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
108 11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขต/จังหวัด สพม.มค. 2563 2 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
109 11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เขต/จังหวัด สพม . มหาสารคาม 2563 2 รัตนา สุทธิธรรม
110 11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards เขต/จังหวัด สพม.มค. 2563 2 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
111 15 ก.พ. 64 รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2564 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
112 14 ก.พ. 64 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 2 มนิดา บุญยัสสะ
113 3 ก.พ. 64 เกียรติบัตร อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 กานต์มณี บุญมี
114 1 ก.พ. 64 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูเเละบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ 2563 2 ปราณี นิตยะ
115 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 2563 2 สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
116 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 2563 1 รัชนี เปาะศิริ
117 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher ประเทศ ครุสภาร่วมกับบริษัท เชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2563 2 จรรยา มาตย์งามเมือง
118 1 ก.พ. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 เกศรินทร์ เปการี
119 1 ก.พ. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 เกศรินทร์ เปการี
120 1 ก.พ. 64 แก้ไขชื่อรายการ ภาค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 รัตนา สุทธิธรรม
121 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุุสภา 2563 2 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
122 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2
123 1 ก.พ. 64 เกีบรติบัตรโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
124 1 ก.พ. 64 Model teacher โครงการพัฒนาชุมชนแก่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บ.เชฟรอน 2563 2 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
125 1 ก.พ. 64 Buddy teacher โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บ.เชฟรอน 2563 2 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
126 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC:Buddy Teacher ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) 2563 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
127 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC: Model Teacher ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) 2563 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
128 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
129 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2
130 22 พ.ย 63 การประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการครู สควค. 2563 ภาค ศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
131 21 ก.ย. 63 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2563 2
132 13 ส.ค. 63 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2562 1 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
133 25 พ.ค. 63 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2563 2 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
134 11 เม.ย. 63 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2563 2 จรรยา มาตย์งามเมือง
135 16 มี.ค. 63 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2562 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
136 14 ธ.ค. 62 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน ประเทศ สพฐ. 2562 2
137 11 ต.ค. 62 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต/จังหวัด เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2562 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
138 26 ส.ค. 62 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 2562 2 รัชนี เปาะศิริ
139 23 เม.ย. 62 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 2 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
140 16 มี.ค. 62 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 1 รัชนี เปาะศิริ
141 1 เม.ย. 24 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.)และ สพฐ. 2564 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
142 28 มี.ค. 13 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2565 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
143 1 ม.ค. 13 กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
144 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1 2566 1
145 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1 2147483647 1
146 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 วิชาการ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
147 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 วิทยาศาสตร์ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
148 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 วิชาการ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
149 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 วิชาการ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
150 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6 วิชาการ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
151 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 ประกันคุณภาพ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
152 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 สุขภาวะ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
153 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ศิลปะ ดนตรี กีฬา 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
154 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.ุ6 ประกันคุณภาพ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
155 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 ประกันคุณภาพ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
156 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ประกันคุณภาพ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
157 1 ม.ค. 13 มาตรฐานที่ 3 ประกันคุณภาพ 2565 2 อริญชยา ยันต์รัมย์
158 1 ม.ค. 13 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 2 นิรพร จันทรเสนา
159 1 ม.ค. 13 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 2 กาญจนา พิมพ์แสง
160 1 ม.ค. 13 นำเสนอ SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2564 2 กาญจนา พิมพ์แสง
161 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 2565 1
162 24 ส.ค. 8 การอบรม SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ SESMK-C06 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
163 30 พ.ย -1958 อบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ SESMK-C07 เขต/จังหวัด สพม. มหาสารคาม 2564 1 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
164 30 พ.ย -1958 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher ประเทศ ครุสภาร่วมกับบริษัท เชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2563 2 จรรยา มาตย์งามเมือง