เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 15 พ.ค. 65 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
2 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
3 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
4 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
5 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
6 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
7 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
8 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
9 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
10 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
11 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
12 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
13 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
14 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
15 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
16 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
17 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
18 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
19 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
20 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
21 26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2563 วิภาพร บุปผา
22 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
23 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
24 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
25 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
26 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
27 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
28 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
29 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
30 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
31 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
32 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
33 22 มี.ค. 64 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน