เกียรติบัตร /รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 14 ก.พ. 64 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 2 มนิดา บุญยัสสะ
2 1 ก.พ. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 เกศรินทร์ เปการี
3 1 ก.พ. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 เกศรินทร์ เปการี
4 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ งานประกันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2565 1 อริญชยา ยันต์รัมย์