เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เกศรินทร์ เปการี
2 30 มี.ค. 65 SAR อริญชยา 2564 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
3 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
4 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
5 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
6 9 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 เกศรินทร์ เปการี
7 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
8 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
9 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
10 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
11 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุธาสินี บุญมา
12 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูวรรณวิภา บัวละคร 2 2563 วรรณวิภา บัวละคร
13 22 มี.ค. 64 นำเสนอ Ptt นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
14 22 มี.ค. 64 นำเสนอ SAR นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
15 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
16 22 มี.ค. 64 รายงาน sar นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
17 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
18 22 มี.ค. 64 นำเสนอ PPT ศตวรรษ สัตถาผล 2 2563 ศตวรรษ สัตถาผล
19 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR ศตวรรษ สัตถาผล 2 2563 ศตวรรษ สัตถาผล
20 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
21 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
22 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
23 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่2/2563 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
24 22 มี.ค. 64 นำเสนองานอริญชยา ยันต์รัมย์ 2 2563 อริญชยา ยันต์รัมย์
25 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARอริญชยา ยันต์รัมย์ 2 2563 อริญชยา ยันต์รัมย์
26 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน Powerpoint วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
27 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
28 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ