เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 30 ก.ค. 65 การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน 2 2562 จรรยา มาตย์งามเมือง
2 3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2564 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
3 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เกศรินทร์ เปการี
4 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 วิมล พัฒนเพ็ญ
5 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2 2564 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
6 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 2564 คำไพ จะโนรัตน์
7 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
8 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
9 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
10 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
11 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
12 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
13 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
14 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
15 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
16 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
17 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
18 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
19 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
20 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
21 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
22 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
23 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
24 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
25 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
26 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
27 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
28 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
29 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
30 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
31 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
32 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
33 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
34 11 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 1 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
35 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
36 9 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 เกศรินทร์ เปการี
37 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
38 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
39 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
40 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
41 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
42 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
43 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
44 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
45 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
46 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
47 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 1 2563 รัชนี เปาะศิริ
48 30 มี.ค. 64 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2562 รัชนี เปาะศิริ
49 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ 1 2562 รัชนี เปาะศิริ
50 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
51 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
52 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563
53 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
54 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
55 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงาน-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563 บริพัฒน์ ศิริเลิศ
56 23 มี.ค. 64 SAR-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563 บริพัฒน์ ศิริเลิศ
57 23 มี.ค. 64 SAR คุณครูคำไพ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
58 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
59 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563
60 23 มี.ค. 64 SAR นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
61 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานประเมินปฎิบัติงาน นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
62 23 มี.ค. 64 SAR นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
63 23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
64 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
65 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
66 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
67 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
68 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสิรินทรา มาศวรรณา 2 2563
69 22 มี.ค. 64 นำเสนองานพิศุทธิ์ ลงคำ 2 2563 พิศุทธิ์ ลงคำ
70 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
71 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่2/2563 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
72 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
73 22 มี.ค. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 2 2563 จาฬุพรรณ เค้าคำ
74 22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
75 22 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย บัวหอม 2 2563 ธวัชชัย บัวหอม
76 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
77 22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
78 22 มี.ค. 64 นำเสนอ ธวัชชัย บัวหอม 2 2563 ธวัชชัย บัวหอม
79 22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
80 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
81 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563 ชัดชนพ คุณโกทา
82 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563 ชัดชนพ คุณโกทา
83 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง 2 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง
84 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง 2 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง
85 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง